top of page
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

(24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ 

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun  Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10. Maddesi uyarınca; veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişinin, kişisel verisi işlenen ilgili kişiye kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin olarak bilgilendirme yapması zorunluluğu getirilmiştir.  

Uzm.Dr. Ayça Can Uz Muayenehanesi olarak kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamaya azami hassasiyet göstererek en üst  seviyede güvenlik tedbirleri almaktayız. Bu kapsamda Uzm. Dr. Ayça Can Uz Muayenehanesi olarak tarafımızca hangi kişisel  verilerinizin, ne kadar süreyle, hangi yöntemlerle, hangi hukuki sebebe ve veri işleme amacına dayanılarak işlendiğine, yurt  içinde ve yurt dışında aktarıma tabi olup olmadığına, ne kadar süre ile saklandığına ilişkin siz değerli danışanlarımızı  bilgilendirmek üzere işbu Aydınlatma Metnini tarafınıza sunuyoruz.  

1) KİŞİSEL VERİ, VERİ İŞLEME FAALİYESİ VE VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

Kişisel veri; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait her türlü veriyi ifade etmektedir.  

Kişisel veri işleme faaliyeti; kişisel verilerin kaydetme, saklama, yedekleme, aktarma, düzenleme gibi kişisel veri üzerinde  yapılan her türlü faaliyeti ifade etmektedir.  

Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve  yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 

Uzm. Dr. Ayça Can Uz Muayenehanesinin ise veri sorumlusu; muayenehanemizde kişisel verilerin işleme amaçlarını ve  vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Uzm. Dr. Ayça Can Uz’dur.  Veri Sorumlusunun bilgileri aşağıdaki şekildedir: 

Muayenehane Adresi: Fenerbahçe Mah. Yeşilkır Sok. Yoğurtçubaşı Apt. No:15 D: 3 Kadıköy / İstanbul Telefon: 0216 416 21 50 – 0543 491 21 50 

İnternet Sitesi: https://www.draycacan.com/ 

Eposta Adresi: info@caddeterapi.com 

2) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:  

Uzm. Dr. Ayça Can Uz Muayenehanesinde; ad-soyad, adres bilgisi, iletişim bilgisi (telefon ve e-posta), T.C. Kimlik Numarası,  kimlik veya pasaport sureti ile bu belgeler üzerinde yazan bilgiler, IBAN ve banka hesap bilgisi gibi finansal verileriniz,  ödemelere ilişkin olarak tercih edeceğiniz yönteme göre SGK veya Özel Sağlık Sigortası bilgileriniz, tedaviniz ile bağlantılı olmak  kaydıyla sağlık geçmişinize ilişkin veriler, muayene sırasında elde edilen tedavi sürecine ilişkin bilgiler, sağlık durumunuza  ilişkin hekiminiz tarafından talep edilen diğer sağlık verileri (laboratuvar sonuçları, test sonuçları vs.), ilaç ve reçete bilgileriniz,  anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi geri bildirimlerinizi içeren fiziki veya elektronik formlar, Web  sitemizin kullanımı sırasında elde ettiğimiz IP adresi, çerez bilgileriniz, randevu bilgileriniz, elektronik posta veya Whatsapp,  Zoom, gibi yazılımlar ve, RemotEMDR gibi web siteleri üzerinden yaptığımız yazışma ve görüşmelere ilişkin kayıtlar  işlenmektedir.  

Uzm. Dr. Ayça Can Uz Muayenehanesinde kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel veri kapsamındaki kişisel sağlık verileriniz; 

• Tarafınıza sunulacak sağlık hizmeti kapsamında hekimlik faaliyetinin gerektirdiği tıbbi teşhis, tedavi ve bakım  faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi;  

• Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım faaliyetlerinin yanında bu faaliyetlerin usulüne uygun ve düzgün yürütülebilmesi için  randevu oluşturma, randevu hatırlatma, reçete yazma, bunlar üzerinde değişiklik yapma gibi hekimlik faaliyetine  bağlı ve bu amaçla sınırlı yan işlemlerin yapılabilmesi; 

• Alacağınız sağlık hizmetinin finansmanı için gerek SGK gerekse Özel Sigorta Şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı  kurum / kuruluşlar ile ödeme işlemlerinin talebinize uygun şekilde gerçekleştirilebilmesi, 

• Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz, kamu sağlığının korunması, erken teşhis ve  koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi,  

• Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;  

• Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme;  

• Kliniğin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, klinik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla analiz yapma;  araştırma yapılması;

• Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi;  

• Verilen hizmetler karşılığında faturalandırma yapma; 

• Kimliğinizi teyit etme;  

• İlgili mevzuat uyarınca sağlık bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma;  • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma;  • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme; 

• Klinikte kullanılan sistem ve uygulamaların veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma; • Size sunulan sağlık hizmetlerinin sürekliliği, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık verilerinizi saklama;  • Klinik sabit ve cep telefonu ile görüşmelerin sağlık hizmetini daha etkin ve verimli kılabilmesi,  • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme;  • Anlaşmalı olunan kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması;  • Tıbbî teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi  

• Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, tıbbi teşhis, tedavi hizmetlerinin sizlere duyurulması • Online destek, ikincil görüş, internet siteleri ve mail üzerinden bilgilendirme ve yayım faaliyetleri, araştırma  

Amaçları ile işlenmektedir.  

3) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI: 

A) YURTİÇİNDE VERİ AKTARIMI: 

Uzm. Dr. Ayça Can Uz Muayenehanesinde kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel veri kapsamındaki kişisel sağlık verileriniz; 

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile sağlık hizmetleri ile hekimlik faaliyetlerini düzenleyen mevzuat gereği kanuni  yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında Sağlık Bakanlığı ve bağlı teşkilatı ile kişisel veriler ile özel nitelikli  kişisel veri kapsamındaki sağlık verilerinin paylaşılmasının zorunlu olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşları ile; 

• Almış olduğunuz sağlık hizmetinin finansmanına ilişkin olarak hekimlik faaliyetine ilişkin ücretlendirmenin özel sağlık  sigortanız tarafından karşılanmasını talep etmeniz halinde sigorta işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacı ile  anlaşmalı olduğunuz sigorta şirketi ile; 

• Hekimlik faaliyetine ilişkin faturalandırmanın çalıştığınız kurum adına yapılmasını talep etmeniz halinde bilgilerini  verdiğiniz kurum ile;  

• Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla tarafımızdan bilgi talep  eden kamu kurum ve kuruluşlarıyla, 

Paylaşılabilecektir.  

B) YURTDIŞINA VERİ AKTARIMI:  

Uzm. Dr. Ayça Can Uz Muayenehanesinde kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel veri kapsamındaki kişisel sağlık verileriniz  hekimlik faaliyetlerini yürütmek ve bununla sınırlı olmak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yeterli  düzeyde teknik ve idari tedbirleri almak kaydıyla ve Kişisel Verileri Koruma Kanununda belirlenen yurt dışına veri aktarımı  şartlarına uygun şekilde açık rızanız olmaksızın yurtdışı menşeili yazılımlar, bulut sistemlerinin yurt dışında bulunan  sunucuları ve yurt dışı tabanlı (randevu ve ajanda gibi) web-siteleri vasıtası ile yurt dışına aktarılabilir. 

4) KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN HUKUKİ SEBEBİ VE YÖNTEMİ: 

Kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddesi 2. Fıkrası ( c) bendi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya  ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki  sebebine dayalı olarak, muayenehanemizden talep etmiş olduğunuz sağlık hizmetinin düzgün bir şekilde verilebilmesi için  işlenmektedir.  

Özel nitelikli kişisel veriler kapsamındaki sağlık verisi ve cinsel hayatınıza ilişkin veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6.  Maddesi 3. Fıkrası uyarınca “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin  yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; tarafınızca web-sitemiz üzerinden doldurulan üyelik, başvuru ve onam  formları, muayenehanemize geldiğinizde doldurduğunuz bilgi ve onam formları, tarafımızla gerek elektronik posta gerekse Whatsapp, Zoom, Google Duo, Skype gibi programlar ve Doxy.me, RemotEMDR gibi web siteleri üzerinden yaptığınız  görüşmeler, telefon görüşmeleri, kısa mesaj, muayene sırasında veya ayrı zamanlarda hekiminize verdiğiniz bilgiler, web sitemizdeki çerez verileri vasıtası ile toplanmakta ve işlenmektedir.  

5) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN 11. MADDESİ KAPSAMINDA BAŞVURU HAKKINIZ: Kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme 

• Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok  edilmesini isteme 

• Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere  bildirilmesini isteme 

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir  sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik  açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi Fenerbahçe Mah. Yeşilkır Sok. Yoğurtçubaşı Apt. No:15 D:3 Kadıköy / İstanbul  adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya info@caddeterapi.com elektronik posta  adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun  sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz.  

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik  posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur. 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep  ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun  şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi  belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi 

gerekmektedir. 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin  başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirket tarafından talep edilebilecek  ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez. 

 

Uzm. Dr. Ayça Can UZ

bottom of page